KAIJU INC.
2-28-8-4B, UEHARA, SHIBUYA-KU,
TOKYO 151-0064 JAPAN